suklausyti

suklausyti
suklausýti 1. tr., intr. pajėgti išgirsti, kai daug garsų, daug kalbančiųjų: Vieni verkia, kiti dainuoja, ir jų negali suklausyti P.Cvir. Negali suklausýt visų šnekų Gs. Tu tik teip sapnavai, o man pasakoji tokius niekus, kad aš nė suklausyt negaliu BsPIII277. Aš kurčias – ausim nesuklausýsiu, bet akim – sudabosiu Tvr. [Iš senystos] ausysa zvanai zvanija, ir balsų nesuklausaĩ Prng. Buvo arklys, labai slaunas širvukelis, auselėm visą vaiskelį suklaũsė Tvr. Veltui šikšnosparnis abi statė ausi, gudraus karaliuko nėkur nesuklausė S.Stan. Tėvas, sūnų kalbos nebgalėdams suklausyti, davė kožnam po arklį BM397. | refl.: Dūdelių ir birbynių balsai, botagų pliauškėjimai ir vaikiškų balsų erzatis net susiklausyt neduodavo kaimo gatvėje ir kiemuose V.Myk-Put. Nesusiklausai bažnyčioj per ubagus, namie per vaikus Mrj. 2. tr. nugirsti, suprasti: Kad aš ir nesuklausiaũ, ką ji sakė Lp. Aš jos nigdi nesuklausau (nesuprantu), ką ji šneka Lp. 3. intr. supaisyti: Suklausysi tu to senio, ką jis babaliuoja (niekus kalba)! Gs. Visų nėkų nesuklausýsi: kaip kas nori, taip sako Skd. Kito kalbų nesuklausysi! Grk. Nesuklausysi daktarų: jie viską gina Žem. 4. intr. būti klusniam: Tie vaikai manęs jau nebsuklaũso Slnt. Jaunikaitis pažadėjo neprietelius panokęs paveikti, jei tiktai jo rodos suklausys S.Dauk. 5. intr. sutikti, sutarti, sugyventi: Suklausyk tu su anuomi J. Nesuklausė vaikai, tėvas ir paleido gyvenimą Šts. | refl.: Žiūrėk, kap jie dabar gražiai susiklaũso, kai to senio nėr Alk. Jų šeimyna gražiai susiklaũso Ėr. Šeimyna barėsi – nebesusiklausė Žem. Jos (skruzdės) darbščios, jos ir susiklauso Vaižg. Jie nors ir be tėvo gyvena, bet gražiai susiklauso . Jie visada gerai susiklaũsė Gs. Kas jau ir būt, kad jie terpu savę nesusklausýt Lp. Broliai sutaria, vienas kito pasiklausia, visi susiklaũso J.Jabl. Jei susklausys vienas kito, tai gal ir nesdalinę sugyvens Vlk. Bėda užtiko tą sodžių – šeimyna pradėjo nesusiklausyt Sz. Dirba kai susiklaũsę (susitarę) Skr. | prk.: Jo sąnariai nebesusiklauso – kiekvienas eina savo keliu I.Simon. \ klausyti; apklausyti; atklausyti; įklausyti; išklausyti; nuklausyti; paklausyti; perklausyti; praklausyti; priklausyti; razsiklausyti; suklausyti; užsiklausyti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Look at other dictionaries:

  • suklausyti — suklausýti vksm …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • apklausyti — 1. tr. klausymu ištirti ką nors: Daktaras tuojau priėjo ir apklausė jų širdis Mš. Gydytojas dar kartą davė man vaistų išgerti, apgraibstė, apklausė A.Vien. | refl.: Apsiklausiau: visur tyla Šts. Linkiu Tamstai gerai apsiklausyti, kas ką kalba Blv …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atklausyti — intr. 1. refl. Š iki valios, lig nebenorint klausyti: Ausys yr atsiklausiusios tų kalbų Dr. Čia visokių dainų atsiklaũsom Skrd. Jausmingos jų (mergelių) dainelės, kad, dieną naktį beklausydamas, neatsiklausytai V.Krėv. Silpnutis negalėjo nei į… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • išklausyti — 1. tr., intr. klausyti iki galo: Grinius išklausė susijaudinusio vaikino J.Dov. Pirma išklausyk mano kalbos, paskum tu sakyk Ėr. Motina, išklausiusi jo prypuolių, tarė M.Valanč. Sodietis, kantriai išklausęs visos skelbėjo tuščios kalbos, tarė Blv …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • klausyti — klausyti, klaũso, klaũsė intr. K; SD343,279, R, BPII157, M 1. naudotis klausa, stengtis išgirsti: Klausykite visi, kurie ausis dar turit! V.Mont. Ir svajočiau, ir klausyčiau, kaip dejuoja, verkia vėjas S.Nėr. Dabulis nė klausyti nenorėjo tokių… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • nuklausyti — 1. tr., intr. nugirsti; klausant patirti: Anys toliau paėjėjo, ir aš nebenuklausiau šnekos pabaigos Ds. Taip ar kitaip sakė, aš nenuklausiaũ gerai Rm. Ale kaip jau nuklausė, kad jau tas baubimas ne per toli, tai jis apsisukęs jot BsPIV187. Kiba… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • paklausyti — intr.; SD385, R 1. kurį laiką klausyti: Sustok kalbėjęs, paklausyk, ką aš pasakysiu J.Jabl. Yra ko paklauso, bet nėra kas kitam pasako (apie plepų žmogų) Ds. Paklausykit paukštelės žaliam vyšnių sodely JV816. Ale tas karalaitis rengėsi ženytis, o …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • perklausyti — 1. tr. ištisai ar pakartojamai ko klausyti: Ką jis sakė, viso gerai neperklausiau Vlk. Ta kalba iš naujo reik parklausyti J. Aš dar jų (plokštelių) visų neperklausiau Srj. 2. intr. N klausant apsirikti, nenugirsti. | refl.: Parsiklausė mamytė:… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • praklausyti — tr., intr. 1. kurį laiką ištisai klausyti: Per visą naktį žmonės praklausė ilgojo pamokslo Vaižg. 2. klausant nenugirsti: Klausėm, klausėm ir praklaũsėm, nepaspėjom užgirst, kaip sakė Krs. klausyti; apklausyti; atklausyti; įklausyti; iškla …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • priklausyti — intr. 1. iki valios klausytis: Ko čia nepamatysi, ko čia nepriklausysi! rš. Kiek jin priklaũso visokių kalbų už tokią motiną! Pc. | refl. SD307: Klausės tų dainų ir niekada prisiklausyti negalėjo LzP. Į paupį nuėjęs prisiklausaĩ visokių… …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”